قلب داشتن...مسئولیت سنگینیه..!Howl: I feel terrible, like there's a weight on my chest

Young Sophie: A heart's a heavy burden


#howl's_moving_castle

MasiRika
کمی‌ از "من"ی که دوست داشتم باشم...

الباقی عظیمی که سرریز شده را

میان کائنات گم کرده ام/.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان