گوته منیم...


فلاسوت...مهران مظفری...شعر:محمدولی مظفری


می راهه تول داره...مو روته منیم آی...روته منیم آی (راهم گلیه،نمیتونم هموارش کنم)

می دیله گب داره...مو گوته منیم آی...گوته منیم آی (تو دلم پر از حرفه...نمیتونم بگم...نمیتونم بگم)

می دیله گب دره....خوای سر بکالی (تو‌ دلم پر از حرفه...انقدری که میخواد سرریز بشه)

مره آتش بیگیته ی...سوته منیم آی سوته منیم آی (دارم آتیش میگیرم....نمیتونم بسوزم...نمیتونم بسوزم)

مو فلاسوتم...تی واسی بوسوتم آی بوسوتم آی (من هیزم گداخته ی نیم سوخته م....بخاطر تو‌ میسوزم...میسوزم)

MasiRika
کمی‌ از «منـ»ی که دوست داشتم باشم...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان