راجب من


لحظه ها عریانند..

به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز! :)


#سهراب_سپهری
کمی‌ از "من"ی که دوست داشتم باشم...

الباقی عظیمی که سرریز شده را

میان کائنات گم کرده ام/.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان