مینیمال ویشز (۴)

 

کاش دختر کولی بودم...زیر قرص‌ ماه میرقصیدم و تو به چین دامنم خیره میشیدی .

 

+

کولی ......... همایون شجریان ....سیمین بهبهانی

MasiRika
کمی‌ از "من"ی که دوست داشتم باشم...

الباقی عظیمی که سرریز شده را

میان کائنات گم کرده ام/.
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان